Adatkezelési Tájékoztató

1. A www.artroflex.net címen elérhető Weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó személyes adatokat az oldal tulajdonosa, fenntartója kezeli. A Weboldal tulajdonosa, egyúttal a személyes adatok kezelője: Natura Vital Help Information Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.; cégjegyzékszám: 13-09-164343; telefonszám: +36-70-675-5664; e-mail cím: artroflex.plus@vitalhelp.hu; adatvédelmi nyilvántartási szám: …; a továbbiakban: Natura Vital Help).

Az adatkezelés alanyai (érintettek) a felhasználók, azon személyek, akik az oldalon regisztrálnak, a Natura Vital Help-től vásárolnak (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó regisztrál, és elfogadja a jelen Tájékoztatót, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Natura Vital Help az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó. Az adatkezelés során a Natura Vital Help az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A Natura Vital Help a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A módosításról a Natura Vital Help a Felhasználókat tájékoztatja.

2. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a regisztráció során elfogadják a jelen Tájékoztatót, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez. Jelen Tájékoztató a Felhasználók tájékoztatásának minősül, az Infotv. 20. § (2) bek. alapján.

A Natura Vital Help az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. A Natura Vital Help biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

3. A személyes adatok kezelése a Natura Vital Help székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Natura Vital Help által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Natura Vital Help hozza meg.

A Natura Vital Help adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Natura Vital Help az adatfeldolgozók megnevezését közzéteszi.

4. Amennyiben a felhasználó regisztrál a Natura Vital Help hírlevelére, elegendő megadni e-mail címét, illetve nevét. Amennyiben a felhasználó regisztrál a Natura Vital Help hírlevelére, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Natura Vital Help hírlevelet, reklámot küldjön. Az adatkezelés ebben az esetben a felhasználóval való kapcsolattartást, a hírlevél küldését szolgálja.

5. Amennyiben a felhasználó vásárol, meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát, címét. Az adatok kezelése a 3. pontban meghatározott célokból történik. A felhasználó a regisztráció során írhat megjegyzést (pl. eltérő szállítási cím), illetve megadhatja kedvezményre jogosító kuponkódját. Vásárlás esetén a Natura Vital Help kezeli a vásárlással kapcsolatos adatokat (vásárolt termék, fizetett összeg, fizetés módja) is.

Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználó vásárlásainak nyomon követése, számlázás, fizetés, a vásárolt termék felhasználóhoz való eljuttatása, az esetleges panaszok, reklamációk kezelése, a felek közötti jogviszonyból származó igények kezelése. Az adatkezelés célja ezen túlmenően a Felhasználó hozzájárulása alapján a Felhasználó irányába reklámozási tevékenység, a Felhasználó által megadott adatok felhasználásával.

6. Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során hozzájárul, vagy külön feliratkozik a hírlevélre, a Natura Vital Help jogosult arra, hogy a Felhasználó számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

7. A Weboldal látogatása esetén a Natura Vital Help rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Natura Vital Help fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k aNatura Vital Help-et, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

8. A Natura Vital Help a megadott adatokat törli, ha:

- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

- az érintett Felhasználó azt kéri;

- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

- az adatkezelés célja megszűnt;

- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Az érintett Felhasználó kérheti személyes adatai törlését, a Natura Vital Help elérhetőségein (1. pont). Az érintett Felhasználóerre irányuló kérése esetén az adatokat a Natura Vital Help rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Az adatkezelés célja a vásárlás esetén a Felhasználó igényeinek kezelése, a létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vásárlás során a jogviszony a Felhasználó és a Natura Vital Help között létrejön, ezen célok miatt a Natura Vital Help az adatokat a vásárlást követő öt évig kezeli, az Infotv. 6. § (5) bek. b) pontja alapján.

Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el az adatkezelés időtartama az adott jogszabályban megjelölt időtartam. A számviteli bizonylatok esetében a megőrzési idő a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § alapján nyolc év.

A Natura Vital Help jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

9. A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Natura Vital Help-től kérje. Az érintett Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Natura Vital Help elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

10. A Natura Vital Help minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Natura Vital Help az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

11. A Felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Natura Vital Help az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

12. A Natura Vital Help személyes adatot csak akkor továbbít, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy az adat továbbítását törvény elrendeli.

13. A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Natura Vital Help-hez, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A Felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét, az irányadó jogszabályok (Infotv., Polgári Törvénykönyv) alapján.